Regler & vedtægter

Vedtægter


Vedtægter for "Vejen til frihed"

§1. NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er "Vejen til Friheden", og foreningen har hjemsted i Fredericia kommune.

§2. FORMÅL.

Foreningens formål er, at give stoffri og ædru en bedre kvalitet i et stoffrit og ædru miljø.

Stk. 2 Foreningen arbejder på - og vil synliggøre værdien af - at være stoffri/ædru.

Stk. 3 Ved forskellige aktiviteter - og støtte - medvirke til, at aktive stof-,alkohol - og blandingsmisbrugere gøres interesserede i et stoffrit liv.

Stk. 4 Foreningen driver et værested/cafe.

§3. ORGANISERING.

Foreningen ansætter en daglig leder til værestedet/cafeen.

Stk. 2 Der afholdes brugermøde hver uge. På brugermødet kan alt vedrørende værestedet tages op.

§4. Medlemskab.

Som medlemmer kan optages følgende:

VTF Medlemskab: Stof, alkohol og blandingsmisbrugere samt deres ægtefæller/samlever (ægtefæller/samlever har dog ikke stemmeret)

Støttemedlem privat: Alle privatpersoner der ønsker at støtte Solstrålen (VTF)

Støttemedlem virksomhed: Virksomheder/forretninger der ønsker at støtte Solstrålen (VTF)

Uanset type af medlemskab ønsker medlemmet at støtte formålsparagraffen.

§5. GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle spørgsmål.

Vedtagelser sker med almindelig stemmeflertal, dog gælder der særlige regler vedrørende vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Den indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst én måneds varsel.

Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Regnskabets forelæggelse og godkendelse.
4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingenter.

5a VTF Medlemskab

5b Støttemedlemskab privat

5c Støttemedlemsskab virksomhed/forretninger.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (3 i lige år og 2 i ulige år)
7. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af 1 bilagskontrollanter.

9. Valg af 1 bilagssuppleantkontrollanter.
10. Eventuelt.

Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag, såvel som revideret regnskab, fremlægges til gennemsyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen på formandens eller en anden af bestyrelsens adresser.

Stk. 5 Stemmeberettigede er registrerede VTF medlemmer, dog ikke ægtefæller og samlever samt støttemedlemmer privat og virksomhed, som er stoffri og ædru i dag, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 6 Ingen kan vælges til noget hverv uden at være til stede.

Stk. 7 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 1/3 af de registrerede medlemmer kræver det. Indkaldelse fra medlemmerne kræver en skriftlig begrundelse, der samtidig udgør dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, efter samme regler som ved enhver ordinær generalforsamling, og afholdes senest 3 (tre) uger efter begæringen fra medlemmerne er i hænde.

Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære. 

§7. BESTYRELSEN.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Et medlem er udpeget af Fredericia kommunes Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

Stk. 2 A. For at være valgbar til bestyrelsen kræves der mindst 6 mdr stoffri/ædru.

Stk. 2 B. For at være valgbar til bestyrelsen kræves VTF medlemskab af foreningen "Vejen til Friheden", ægtefæller og samlevere samt støttemedlemmer privat og virksomhed kan dog ikke stille op.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasser, sekretær og evt. udvalgsformænd. Bestyrelsen fordeler herudover sine arbejdsopgaver.
Bestyrelsen holder møde når formanden eller mindst 3 (tre) medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang i kvartalet. Formanden indkalder til bestyrelsens møde med angivelse af dagsorden. Indkaldelse bør ske med 14 dages varsel.
Foreningen tegnes af formanden.
Bestyrelsen hæfter ikke for personlig gæld, men er ansvarlig for driften i forhold til foreningens formålsparagraf.
Bestyrelsen kan indgå sponsoraftaler og modtage gaver til foreningen.
Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden.

. 4 Bestyrelsens møder er åbne for medlemmer og ansatte, men kan lukkes ved behandling af personspørgsmål.

Stk. 5 Bestyrelsen skal føre protokol over beslutninger.

Stk. 6 Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet personale.Bestyrelsen kan afskedige frivillige medarbejdere der ikke efterlever foreningens formålsparagraf.

Stk. 7 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 (fire) af medlemmerne er tilstede.

Stk. 9 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte underudvalg og projektgrupper.

Stk. 10 Bestyrelsen kan ekskludere et bestyrelsesmedlem på grund af F.eks. udeblivelser, tilbagefald eller uvillighed. Beslutningen skal være enstemmig (Den implicerede person har ingen stemmeret).Ved eksklusion bliver suppleanten herefter indkaldt.

§8. REGNSKAB OG REVISION.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Foreningens kontingentindtægter administreres af bestyrelsen. Alt andet økonomi vedrørende værestedet administreres af Fredericia Kommune.

§9. VEDTÆGTSÆNDRINGER.
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer på generalforsamlingen for at kunne træde i kraft.

§10. OPLØSNING AF FORENINGEN
Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue og aktiver tilfalde ét eller flere sociale projekter hvis formål ligger tæt op af foreningens eget. Det sker efter generalforsamlingens nærmere beslutning. 

  • Vedtægterne er sidst rettet på den ekstraordinære generalforsamling 03.10.2018